zadzwon do nas

0754 322 6080

DOSTĘPNY O KAŻDEJ PORZE

0192 44 55 179

10 AM - 5 PM

Wypadki przy pracy

Kancelaria Prawna Camps posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw roszczeniowych o odszkodowania w imieniu osób, które cierpią na skutek chorób zawodowych lub zostały poszkodowane w wyniku rozmaitych wypadków przy pracy.

Jeśli właśnie Ty cierpisz z powodu zdiagnozowanej choroby spowodowanej poprzez warunki, w których pracujesz , to najprawdopodobniej masz słuszne podstawy do tego, aby ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Także jeżeli uległeś wypadkowi w wyniku zaniedbania ze strony swojego pracodawcy lub też innych zatrudnionych przez niego pracowników, wówczas w takiej sytuacji również możesz mieć podstawy do wszczęcia procedury roszczeń odszkodowawczych.

W każdym miejscu pracy istnieją pewne zagrożenia, czy to z powodów środowiskowych, używanego sprzętu czy choćby ze strony innych pracowników. Jeżeli jednak niebezpieczeństwo wynikające z tych istniejących w miejscu pracy zagrożeń mogłoby zostać zlikwidowane lub przynajmniej częściowo zredukowane poprzez zmianę sposobu wykonywania danej pracy lub środowiska, w którym ta praca jest wykonywana, wówczas jedynym słusznym rozwiązaniem jest zrekompensowanie pracowników za odniesione obrażenia.

Robotnicy wykonujący ciężkie prace fizyczne często cierpią z powodu różnych chorób zawodowych. Również pracownicy biurowi często bywają narażeni na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami lub substancjami takimi jak np. azbest.  Niedawno w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania które wskazują, że około 15% osób zatrudnionych w rozmaitych gałęziach przemysłu zapada na astmę lub bardziej poważne choroby układu oddechowego, takie jak pylica azbestowa czy międzybłoniak opłucnej.

Bezpośrednie kontakty z azbestem, tonerem drukarki czy też wiórkami papieru lub drewna pozostają najbardziej powszechnymi przyczynami zawodowych chorób układu oddechowego. Również praca w bardzo gorących lub suchych pomieszczeniach przez długi okres czasu bez używania odpowiednich ubrań ochronnych może spowodować znaczne pogorszenie się stanu zdrowia lub też być czynnikiem wywołującym choroby układu oddechowego.

Choroby zawodowe mogą także zostać wywołane poprzez kontakt z substancjami chemicznymi zawartymi w środkach czyszczących. Substancje te mogą doprowadzić do znacznego rozwinięcia się chorób skórnych takich jak wysypka czy zapalenie skóry. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli pracownicy nie byli odpowiednio chronieni przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, czy też nie zostali odpowiednio poinstruowani, jak bezpiecznie się z nimi obchodzić, lub też nie ostrzeżono ich przed ryzykiem wynikającym z używania tego rodzaju substancji, to mają oni bardzo duże szanse na uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy doznali obrażeń nie z własnej winy.
Wszyscy pracownicy pracujący w bliskiej odległości od źródeł hałasu, powinni być odpowiednio chronieni, tak żeby ich słuch nie uległ trwałemu uszkodzeniu. Kancelarii Prawnej Camps do tej pory udało się wygrać wiele spraw roszczeniowych o odszkodowania z tytułu zawodowej głuchoty spowodowanej poprzez niewłaściwe warunki pracy.

Użytkowanie rozmaitych maszyn przemysłowych jest równie powszechną przyczyną rozmaitych wypadków i chorób zawodowych. Jeśli pracodawca nie przedsięwziął odpowiednich kroków w celu zmniejszenia lub całkowitego usunięcia ryzyka związanego z ich obsługą, wówczas wtedy użytkujący te maszyny pracownicy mogą doznać trwałych obrażeń ciała. Obsługiwanie świdra lub innego rodzaju ciężkiego oprzyrządowania może doprowadzić do powstania osłabiających chorób takich jak zespół wibracyjny z objawami Reynauda (vibration white finger), który dotyka poszkodowanych przez długi okres czasu, jeżeli nie w nieskończoność. Nawet prace biurowe takie jak maszynopisanie niosą za sobą ryzyko dolegliwości spowodowanych powtarzającym się napięciem mięśni (repetitive strain injuries) takich jak zespół cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome), jeżeli pracownikom nie został zapewniony odpowiedni trening i wyposażenie. Choroby te są znane pod wspólną nazwą syndromów wibracji ręki-ramienia (hand-arm vibration syndromes) i wiele z nich może stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania, jeśli tylko uda się udowodnić, że zostały spowodowana przez rodzaj wykonywanej przez Ciebie pracy.